Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2013

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

            Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2013 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert zarządzam, co następuje:

§ 1

            Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku  na podstawie protokołu prac powołanej Komisji Konkursowej.

§ 2

            Wykaz oferentów, których oferty  wybrano do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w gminie Gręboszów wraz z kwotą   przyznanych środków publicznych  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

            Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.

 

  Wójt Gminy Gręboszów

 /-/ mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

            Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej i sportu w gminie Gręboszów w okresie od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa

Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów

 

 

6 550,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów, udział drużyn juniorów i seniorów w zawodach w piłce nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

 

11 350,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie

Udział drużyny seniorów  LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy B. Prowadzenie szkoleń, treningów i zawodów dla młodzieży i dorosłych.

 

6 550,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej drużyny juniorów i seniorów.

 

8 050,00 zł

 

RAZEM:

32 500,00 zł

 

 

 

  Wójt Gminy Gręboszów

 /-/ mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

Opracowanie: G. Kilian

Wprowadzenie: M. Janowiec 01.07.2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2013 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 27 czerwca 2013 r.   w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.             Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2013 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert zarządzam, co następuje: § 1             Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku  na podstawie protokołu prac powołanej Komisji Konkursowej. § 2             Wykaz oferentów, których oferty  wybrano do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w gminie Gręboszów wraz z kwotą   przyznanych środków publicznych  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3             Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania. § 4             Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.     Wójt Gminy Gręboszów  /-/ mgr Krystyna Świętek       Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 27 czerwca 2013 r.               Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej i sportu w gminie Gręboszów w okresie od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych: Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów     6 550,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów, udział drużyn juniorów i seniorów w zawodach w piłce nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.   11 350,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie Udział drużyny seniorów  LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy B. Prowadzenie szkoleń, treningów i zawodów dla młodzieży i dorosłych.   6 550,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej drużyny juniorów i seniorów.   8 050,00 zł   RAZEM: 32 500,00 zł         Wójt Gminy Gręboszów  /-/ mgr Krystyna Świętek         Opracowanie: G. Kilian Wprowadzenie: M. Janowiec 01.07.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe