Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

            Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 19.09.2019 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.greboszow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów. W okresie od 27.09.2019 r. do 10.10.2019 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu współpracy Gminy Gręboszów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.”.

            Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie gminy Gręboszów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do w/w projektu. W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2020 rok.” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Gręboszów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.

 

 

 

Inspektor                   

ds. ewidencji ludności, dowodów   

osobistych i działalności gospodarczej

/-/ Edyta Wajda              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Edyta Wajda

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.10.2019 r.

            Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 19.09.2019 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.greboszow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów. W okresie od 27.09.2019 r. do 10.10.2019 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu współpracy Gminy Gręboszów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.”.             Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie gminy Gręboszów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do w/w projektu. W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2020 rok.” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Gręboszów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.       Inspektor                    ds. ewidencji ludności, dowodów    osobistych i działalności gospodarczej /-/ Edyta Wajda                                     Opracowanie: Edyta Wajda Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.10.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe