Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
23 września
temperatura: 15°C
wiatr: 11,7 km/h
opady: 0,0 mm

VII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 08 grudnia 2015 roku

Nasz znak: OA.0052.7.15                               Gręboszów, dnia 30.11.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2015 poz.1515/ zwołuję VII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 08 grudnia 2015 r. /wtorek/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski i interpelacje radnych.

6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:

 a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 r.,

 b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2015-2019,

 c) zmiany Uchwały Nr XIX/84/2004 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 listopada 2004 r.

 d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016,

 e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016,

 f) ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016,

 g) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016,

 h) określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów,

 i) uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok,

 j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek rolnych mienia komunalnego Gminy Gręboszów,

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gręboszów w roku szkolnym2014/2015.

8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

           

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2015 r poz. 1515)

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon                 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.12.2015 r.

Nasz znak: OA.0052.7.15                               Gręboszów, dnia 30.11.2015 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2015 poz.1515/ zwołuję VII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 08 grudnia 2015 r. /wtorek/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek  obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:  a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 r.,  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2015-2019,  c) zmiany Uchwały Nr XIX/84/2004 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 listopada 2004 r.  d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016,  e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016,  f) ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016,  g) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016,  h) określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów,  i) uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok,  j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek rolnych mienia komunalnego Gminy Gręboszów, 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gręboszów w roku szkolnym2014/2015. 8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.       Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.               Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2015 r poz. 1515)     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon                            Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.12.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe