Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku składowego- (stodoły drewnianej) przeznaczonego do rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu, w miejscowości Gręboszów usytuowanego na działce nr 582/1

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku składowego- (stodoły drewnianej) przeznaczonego do rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu, w miejscowości Gręboszów usytuowanego na działce nr 582/1

1. Ogłasza się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

budynku składowego- (stodoły drewnianej), przeznaczonego do rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu.

Cena wywoławcza wynosi 8 850 zł netto (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100), do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze w dniu 30 grudnia 2020 r. o godzinie 900.

Nabywca jest zobowiązany:

- wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy,

- na czas rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu z działki gminnej, zabezpieczyć i oznakować przylegający teren,

-wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu z nieruchomości gminnej na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich,

- w terminie do dnia 15.02.2021 r. nabywca na własny koszt zobowiązany jest rozebrać budynek składowy- (stodołę drewnianą), uporządkować teren  i przetransportować  na swój plac składowy.

Podczas wykonywanych prac związanych z rozbiórką stodoły, usunięciem i uporządkowaniem  z terenu nieruchomości gminnej, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich.

Wójt Gminy Gręboszów zastrzega prawo unieważnienia przetargu w całości jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Informacje dotyczące sprzedaży budynku składowego - stodoły można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze, telefon 14 6416002 wew. 23

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości, na której znajduje się budynek składowy- (stodoła drewniana),  przeznaczony do sprzedaży.

 

 

Wójt
Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

Sprzedaz budynku skladowego 1.jpg

Sprzedaz budynku skladowego 2.jpg

Sprzedaz budynku skladowego 3.jpg

 

 

 

Opracowanie: Renata Kozieja

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.12.2020 r.

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku składowego- (stodoły drewnianej) przeznaczonego do rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu, w miejscowości Gręboszów usytuowanego na działce nr 582/1 1. Ogłasza się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: budynku składowego- (stodoły drewnianej), przeznaczonego do rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu. Cena wywoławcza wynosi 8 850 zł netto (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100), do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze w dniu 30 grudnia 2020 r. o godzinie 900. Nabywca jest zobowiązany: - wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy, - na czas rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu z działki gminnej, zabezpieczyć i oznakować przylegający teren, -wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu z nieruchomości gminnej na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich, - w terminie do dnia 15.02.2021 r. nabywca na własny koszt zobowiązany jest rozebrać budynek składowy- (stodołę drewnianą), uporządkować teren  i przetransportować  na swój plac składowy. Podczas wykonywanych prac związanych z rozbiórką stodoły, usunięciem i uporządkowaniem  z terenu nieruchomości gminnej, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega prawo unieważnienia przetargu w całości jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Informacje dotyczące sprzedaży budynku składowego - stodoły można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze, telefon 14 6416002 wew. 23 Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości, na której znajduje się budynek składowy- (stodoła drewniana),  przeznaczony do sprzedaży.     WójtKrzysztof Gil                 Opracowanie: Renata Kozieja Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.12.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe