Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 18°C
wiatr: 23,5 km/h
opady: 1,2 mm

Wójt Gminy Gręboszów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gręboszów przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Gręboszów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gręboszów przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Działka nr 461/2 w miejscowości Wola Żelichowska:
  2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 461/2, położona w obrębie 0012 Wola Żelichowska, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00047158/4.
  3. Powierzchnia nieruchomości: 0.21 ha.
  4. Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana w południowo-wschodniej części miejscowości ok. 4 km od centrum Gręboszowa. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane (zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa) oraz tereny niezabudowane (tereny rolne oraz tereny zadrzewione i zakrzaczone). Działka nie posiada ustabilizowanych punktów granicznych. Działka o dość nieregularnym kształcie i o nieregularnych granicach. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od strony południowej. Działka niezabudowana zakrzaczona i zadrzewiona (drzewostan liściasty o niskiej przydatności produkcyjnej głównie opałowej w wieku ok. 10 do 40 lat - głównie olcha, wierzba i topola). Przez działkę stroną południową przebiega napowietrzna linia energetyczna oraz sieć wodociągowa. Pozostała infrastruktura techniczna znajduje się na działkach sąsiednich. Działka posiada następujące użytki gruntowe i klasy bonitacyjne: RIIIb-0,13 ha, Lzr-RIVa - 0,02 ha, Lzr-PsIII - 0,06 ha.
  5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Gręboszów działka nr 461/2 obręb Wola Żelichowska położona jest częściowo w terenach rolniczych o glebach klasy I-III, a częściowo w terenach rolniczych na glebach klasy IV-VI. Na działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy ani decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  6. Termin zagospodarowania nieruchomości: po podpisaniu umowy notarialnej.
  7. Cena nieruchomości: wartość nieruchomości została określona na kwotę 34 340,00 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100). Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
  8. Informacja o przeznaczeniu do zbycia: sprzedaż w formie przetargu.
  9. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: zainteresowane osoby powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, publikuje się w Internecie na stronie BIP Gminy Gręboszów, informacja o wykazie zamieszczona jest również w czasopiśmie o zasięgu co najmniej powiatu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 5 na parterze, tel. 14 64 16 002 wew. 24.

 

Wójt
Krzysztof Gil

 

 

 

 

Opracowanie: Dorota Gawron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.07.2024 r.

OGŁOSZENIEWójt Gminy Gręboszów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gręboszów przeznaczonych do sprzedaży: Działka nr 461/2 w miejscowości Wola Żelichowska: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 461/2, położona w obrębie 0012 Wola Żelichowska, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00047158/4. Powierzchnia nieruchomości: 0.21 ha. Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana w południowo-wschodniej części miejscowości ok. 4 km od centrum Gręboszowa. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane (zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa) oraz tereny niezabudowane (tereny rolne oraz tereny zadrzewione i zakrzaczone). Działka nie posiada ustabilizowanych punktów granicznych. Działka o dość nieregularnym kształcie i o nieregularnych granicach. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od strony południowej. Działka niezabudowana zakrzaczona i zadrzewiona (drzewostan liściasty o niskiej przydatności produkcyjnej głównie opałowej w wieku ok. 10 do 40 lat - głównie olcha, wierzba i topola). Przez działkę stroną południową przebiega napowietrzna linia energetyczna oraz sieć wodociągowa. Pozostała infrastruktura techniczna znajduje się na działkach sąsiednich. Działka posiada następujące użytki gruntowe i klasy bonitacyjne: RIIIb-0,13 ha, Lzr-RIVa - 0,02 ha, Lzr-PsIII - 0,06 ha. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Gręboszów działka nr 461/2 obręb Wola Żelichowska położona jest częściowo w terenach rolniczych o glebach klasy I-III, a częściowo w terenach rolniczych na glebach klasy IV-VI. Na działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy ani decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Termin zagospodarowania nieruchomości: po podpisaniu umowy notarialnej. Cena nieruchomości: wartość nieruchomości została określona na kwotę 34 340,00 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100). Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Informacja o przeznaczeniu do zbycia: sprzedaż w formie przetargu. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: zainteresowane osoby powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, publikuje się w Internecie na stronie BIP Gminy Gręboszów, informacja o wykazie zamieszczona jest również w czasopiśmie o zasięgu co najmniej powiatu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 5 na parterze, tel. 14 64 16 002 wew. 24.   WójtKrzysztof Gil Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie.159.2024.2024-07-02.docx Pobierz plik Zarządzenie.159.2024.2024-07-02.pdf         Opracowanie: Dorota Gawron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.07.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe