Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 26°C
wiatr: 25,3 km/h
opady: 0,3 mm

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów

Podczas III sesji Rady Gminy Gręboszów wybranej na kadencję 2024-2029, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2024 r. w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa, radni po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2023, udzielili jednogłośnie wotum zaufania Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy.

W dalszej kolejności, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za rok 2023, zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, a także po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy, z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2023 rok.

Nawiązując do przyjętych uchwał Rady Gminy, Wiesław Wytrwał Przewodniczący Rady, podkreślając warunki w jakim przyszło realizować ten budżet, złożył serdeczne podziękowania i gratulacje Wójtowi Gminy oraz Skarbnikowi.

W dalszej kolejności przyjęto jeszcze 12 uchwał których uchwalenie znalazło się w porządku obrad sesji. Na koniec, rada zapoznała się ze:

  • sprawozdaniem z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020-2026 za 2023 rok, oraz
  • raportem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów w roku 2023 i efektów jego realizacji.

Sesję zakończyły odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, zapytania i wnioski radnych, a także dyskusja nad sprawami bieżącymi podniesionymi także przez sołtysów.

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut, Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.07.2024 r.

Podczas III sesji Rady Gminy Gręboszów wybranej na kadencję 2024-2029, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2024 r. w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa, radni po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2023, udzielili jednogłośnie wotum zaufania Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy. W dalszej kolejności, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za rok 2023, zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, a także po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy, z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2023 rok. Nawiązując do przyjętych uchwał Rady Gminy, Wiesław Wytrwał Przewodniczący Rady, podkreślając warunki w jakim przyszło realizować ten budżet, złożył serdeczne podziękowania i gratulacje Wójtowi Gminy oraz Skarbnikowi. W dalszej kolejności przyjęto jeszcze 12 uchwał których uchwalenie znalazło się w porządku obrad sesji. Na koniec, rada zapoznała się ze: sprawozdaniem z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020-2026 za 2023 rok, oraz raportem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów w roku 2023 i efektów jego realizacji. Sesję zakończyły odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, zapytania i wnioski radnych, a także dyskusja nad sprawami bieżącymi podniesionymi także przez sołtysów. Zdjęcia z wydarzenia         Opracowanie: Zdzisław Kogut, Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.07.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe