Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 20,9 km/h
opady: 0,0 mm

XI Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 02 grudnia 2019 roku

Znak: OA.0002.11.2019                    Gręboszów, dnia 25.11.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm./ zwołuję XI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 02 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 1500 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.

4. Wręczenie „Medali złotych za długoletnią służbę”.

5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

7. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany Uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2019 r.,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2019-2025,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2020,

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2020,

e) ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2020,

f) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2020,

g) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

h) zmiany uchwały Rady Gminy Gręboszów Nr X/84/2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie,

i) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów,

j) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

k) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

l) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przekazaniu w zarządzanie i eksploatację wodociągu w miejscowościach Bieniaszowice, Okręg, Ujście Jezuickie, Biskupice, Zawierzbie, Karsy, Gręboszów, Lubiczko, Wola Gręboszowska, Wola Żelichowska, Żelichów i Zapasternicze- gmina Gręboszów z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o., z siedzibą: ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

m) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

n) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi,

o) wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów.

p) zmiany uchwały Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gręboszów.

8. Oświadczenie Nr 1/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 2.12.2019 r. w sprawie budowy linii kolejowej Tarnów – Busko Zdrój.

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gręboszów w roku szkolnym 2018/2019.

10. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 08.11.2019 r.

11.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

12. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

 Marek Mosio                

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.11.2019 r.

Znak: OA.0002.11.2019                    Gręboszów, dnia 25.11.2019 r.   ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm./ zwołuję XI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 02 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 1500 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.    Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy. 4. Wręczenie „Medali złotych za długoletnią służbę”. 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 7. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie: a)  zmiany Uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2019 r., b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2019-2025, c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2020, d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2020, e) ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2020, f) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2020, g) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, h) zmiany uchwały Rady Gminy Gręboszów Nr X/84/2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, i) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów, j) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, k) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, l) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przekazaniu w zarządzanie i eksploatację wodociągu w miejscowościach Bieniaszowice, Okręg, Ujście Jezuickie, Biskupice, Zawierzbie, Karsy, Gręboszów, Lubiczko, Wola Gręboszowska, Wola Żelichowska, Żelichów i Zapasternicze- gmina Gręboszów z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o., z siedzibą: ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, m) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, n) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi, o) wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów. p) zmiany uchwały Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gręboszów. 8. Oświadczenie Nr 1/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 2.12.2019 r. w sprawie budowy linii kolejowej Tarnów – Busko Zdrój. 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gręboszów w roku szkolnym 2018/2019. 10. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 08.11.2019 r. 11.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 12. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 13. Zakończenie obrad.         Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  Marek Mosio                   Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście. Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.       Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.11.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe