Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 2°C
wiatr: 13,8 km/h
opady: 0,0 mm

XII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 30 grudnia 2019 roku

Nasz znak: OA. 0002.12.2019  Gręboszów, dnia 18.12.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym /Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm./ zwołuję XII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 1000 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2019 rok oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 rok,

b) uchwały budżetowej  Gminy Gręboszów na 2020 rok:

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2020,

- opinia Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2020 rok,

- głosowanie nad Uchwałą Budżetową Gminy Gręboszów na 2020 rok,

c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020-2027:

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów,

- opinia Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020-2027,

- głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gręboszów na lata 2020-2027,

d) regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

e) określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Gręboszów na rok szkolny 2019/2020,

f) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gręboszów na lata 2020-2026”,

g) przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Gręboszów na lata 2020-2025”,

h) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2020 rok”,

i) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2020 rok,

j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2020 rok.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Sprawy bieżące, dyskusja , wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

 

Otrzymują:


Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania: 

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 18.12.2019 r.

Nasz znak: OA. 0002.12.2019  Gręboszów, dnia 18.12.2019 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym /Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm./ zwołuję XII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 1000 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2019 rok oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 rok, b) uchwały budżetowej  Gminy Gręboszów na 2020 rok: - odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2020, - opinia Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2020 rok, - głosowanie nad Uchwałą Budżetową Gminy Gręboszów na 2020 rok, c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020-2027: - odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów, - opinia Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020-2027, - głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gręboszów na lata 2020-2027, d) regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, e) określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Gręboszów na rok szkolny 2019/2020, f) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gręboszów na lata 2020-2026”, g) przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Gręboszów na lata 2020-2025”, h) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2020 rok”, i) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2020 rok, j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2020 rok. 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 8. Sprawy bieżące, dyskusja , wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio   Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.     Podstawa prawna do urlopowania:  Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.         Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 18.12.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe