Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 1,0 km/h
opady: 0,0 mm

XIII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 29 listopada 2016 roku

Nasz znak: OA.0052.13.2016                   Gręboszów, dnia 21.11.2016 r.

 ZAWIADOMIENIE

 Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. /wtorek/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

  Porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XII  Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski i interpelacje radnych.

6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,

b) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 rok, zmiany w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 rok,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2017,

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2017,

e) ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2017,

f) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2017,

g) zmiana uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

h) zmiany Statutu Gminy Gręboszów,

i) zmiany uchwały Nr XXX/187/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gręboszów na lata 2014-2020„ ,

j) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Zapasternicze,

k) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gręboszów w roku szkolnym 2015/2016.

8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

Otrzymują:

  1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2015 poz 1515)

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Franciszek Dymon

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.11.2016 r.

Nasz znak: OA.0052.13.2016                   Gręboszów, dnia 21.11.2016 r.  ZAWIADOMIENIE  Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. /wtorek/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.     Porządek  obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XII  Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu, b) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 rok, zmiany w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 rok, c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2017, d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2017, e) ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2017, f) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2017, g) zmiana uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, h) zmiany Statutu Gminy Gręboszów, i) zmiany uchwały Nr XXX/187/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gręboszów na lata 2014-2020„ , j) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Zapasternicze, k) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gręboszów w roku szkolnym 2015/2016. 8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.   Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.     Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2015 poz 1515)       Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Franciszek Dymon       Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.11.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe