Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

XIII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 24 lutego 2020 roku

Znak: OA.0002.13.2020       Gręboszów, dnia 18.02.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

 Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571/ zwołuję XIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 1500w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, na którą serdecznie zapraszam.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2020 r., oraz zmiany w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 r.,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020 -2027,

c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Gręboszów na 2021 rok,

d) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

e) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Gręboszów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2020 roku”,

g) zmiany załącznika do uchwały nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,

h) wyposażenia samorządowej osoby prawnej – Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie – w nieruchomości niezbędne do ich działalności statutowej.

7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-)Marek Mosio

 

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania: 

Zgodnie z art.25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Treść uchwał dostępna pod adresem: http://www.greboszow.esesja.pl/posiedzenie/a956c9d8-2c37-4

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.02.2020 r.

Znak: OA.0002.13.2020       Gręboszów, dnia 18.02.2020 r. ZAWIADOMIENIE  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571/ zwołuję XIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 1500w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, na którą serdecznie zapraszam.  Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2020 r., oraz zmiany w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 r., b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020 -2027, c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Gręboszów na 2021 rok, d) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, e) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Gręboszów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2020 roku”, g) zmiany załącznika do uchwały nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, h) wyposażenia samorządowej osoby prawnej – Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie – w nieruchomości niezbędne do ich działalności statutowej. 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-)Marek Mosio     Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania:  Zgodnie z art.25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.     Treść uchwał dostępna pod adresem: http://www.greboszow.esesja.pl/posiedzenie/a956c9d8-2c37-4           Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.02.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe