Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 24,7 km/h
opady: 0,0 mm

XIV Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 30 grudnia 2016 roku

Nasz znak: OA.0052.14.2016       Gręboszów, dnia 19.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. / zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016 r. / piątek / o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek  obrad:

  1. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
  4. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
  5. 5. Wnioski i interpelacje radnych.
  6. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 rok,

b) Budżetu Gminy Gręboszów na 2017 rok:

-odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2017,

- odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy,

- głosowanie nad Uchwałą Budżetową Gminy Gręboszów na 2017 rok

c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020:

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gręboszów

- odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy,

- głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gręboszów na lata 2017-2020,

d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez Gminę Gręboszów Publicznym Przedszkolu,

e) zmiany Uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Gminy z dnia 30.12.2015 r. dotyczącej określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania,

f) wyrażenia zgody na zakup nieruchomości,

g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2017 rok,

h) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2017 rok,

i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2017 rok.

  1. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. 8. Sprawy bieżące, dyskusja , wolne wnioski.
  3. 9. Zakończenie obrad.

 

Otrzymują:

  1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon                                          

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.12.2016 r.

Nasz znak: OA.0052.14.2016       Gręboszów, dnia 19.12.2016 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. / zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016 r. / piątek / o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek  obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 rok, b) Budżetu Gminy Gręboszów na 2017 rok: -odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2017, - odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy, - głosowanie nad Uchwałą Budżetową Gminy Gręboszów na 2017 rok c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020: - odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gręboszów - odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy, - głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gręboszów na lata 2017-2020, d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez Gminę Gręboszów Publicznym Przedszkolu, e) zmiany Uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Gminy z dnia 30.12.2015 r. dotyczącej określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania, f) wyrażenia zgody na zakup nieruchomości, g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2017 rok, h) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2017 rok, i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2017 rok. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Sprawy bieżące, dyskusja , wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.   Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.     Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy         Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon                                                 Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.12.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe