Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

XIX Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 24 listopad 2017 roku

Nasz znak: OA.0052.19.2017     Gręboszów, dnia 17.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm./ zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. /piątek/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski i interpelacje radnych.

6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Energetyczne Powiśle,

b) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gręboszów do Projektu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”,

c) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 rok,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2017-2020,

e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2018,

f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2018,

g) ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2018,

h) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2018,

i) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gręboszowie w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie i Publiczne Gimnazjum im. Stefanii Łąckiej w Gręboszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie,

j) powołania na nową kadencję Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie,

k) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gręboszów”,

l) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Gręboszów,

m) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gręboszów w roku szkolnym 2016/2017.

8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

 

 

Otrzymują:

1. Radni Rady– wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

  Franciszek Dymon                                 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.11.2017 r.

Nasz znak: OA.0052.19.2017     Gręboszów, dnia 17.11.2017 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm./ zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. /piątek/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach: a) wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Energetyczne Powiśle, b) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gręboszów do Projektu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”, c) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 rok, d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2017-2020, e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2018, f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2018, g) ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2018, h) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2018, i) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gręboszowie w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie i Publiczne Gimnazjum im. Stefanii Łąckiej w Gręboszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie, j) powołania na nową kadencję Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, k) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gręboszów”, l) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Gręboszów, m) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gręboszów w roku szkolnym 2016/2017. 8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.       Otrzymują: 1. Radni Rady– wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)           Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów     Franciszek Dymon                                          Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.11.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe