Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura:
wiatr:
opady:

XIX Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XIX Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 10 sierpnia 2020 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wręczenie odznaczeń państwowych „Medali za długoletnią służbę”.

4. Przyjęcie protokołu z XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i protokołów z XVII i XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów.

5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gręboszów za 2019 rok.

8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów za 2019 rok.

9. Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gręboszów.

10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2019 r. oraz absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów:

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gręboszów,

b) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2019,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2019,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2019 rok,

f) głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2019 rok.

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,

b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2020 rok,

c) przejęcia przez Gminę Gręboszów od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 na obszarze gminy Gręboszów,

d) określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Gręboszów na rok szkolny 2020/2021,

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek rolnych mienia komunalnego Gminy Gręboszów oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów,

g) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów.

12. Sprawozdanie z realizacji w latach 2018-2019 „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021”.

13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

14. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad.

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.08.2020 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XIX Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 10 sierpnia 2020 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl   1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wręczenie odznaczeń państwowych „Medali za długoletnią służbę”. 4. Przyjęcie protokołu z XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i protokołów z XVII i XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów. 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gręboszów za 2019 rok. 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów za 2019 rok. 9. Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gręboszów. 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2019 r. oraz absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów: a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gręboszów, b) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2019, c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2019, e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2019 rok, f) głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2019 rok. 11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu, b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2020 rok, c) przejęcia przez Gminę Gręboszów od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 na obszarze gminy Gręboszów, d) określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Gręboszów na rok szkolny 2020/2021, e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek rolnych mienia komunalnego Gminy Gręboszów oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy, f) wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów, g) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów. 12. Sprawozdanie z realizacji w latach 2018-2019 „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021”. 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 14. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 15. Zakończenie obrad.       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.08.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe