Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 2°C
wiatr: 13,8 km/h
opady: 0,0 mm

XV Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 11 maja 2020 roku

Znak: OA.0002.15.2020                             Gręboszów, dnia 06.05.2020 r.


ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 poz. 713/, w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 i 695), zwołuję XV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 11 maja 2020 r./poniedziałek/o godz. 1500. Obrady odbywać się będą w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy i XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2020,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020 -2027,

c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

d) zatwierdzenia zarządzeń dotyczących zasad funkcjonowania Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2019 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2019 rok.

10. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gręboszów za 2019 rok.

11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

12. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
                                                                                                                 
(-) Marek Mosio
                                                                                                                
/pismo podpisane elektronicznie/

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście

 

Przebieg obrad sesji, można śledzić za pośrednictwem transmisji dostępnej na stronie https://bip.malopolska.pl/uggreboszow,m,311741,transmisja-live-obrad.html

 

Podstawa prawna do urlopowania: 

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał i sprawozdań dostępne pod adresem: http://greboszow.esesja.pl/posiedzenie/0a14724a-9336-4

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.05.2020 r.

Znak: OA.0002.15.2020                             Gręboszów, dnia 06.05.2020 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 poz. 713/, w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 i 695), zwołuję XV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 11 maja 2020 r./poniedziałek/o godz. 1500. Obrady odbywać się będą w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy i XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2020, b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020 -2027, c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, d) zatwierdzenia zarządzeń dotyczących zasad funkcjonowania Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi. 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2019 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań. 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2019 rok. 10. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gręboszów za 2019 rok. 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 12. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 13. Zakończenie obrad.                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów                                                                                                                  (-) Marek Mosio                                                                                                                 /pismo podpisane elektronicznie/   Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście   Przebieg obrad sesji, można śledzić za pośrednictwem transmisji dostępnej na stronie https://bip.malopolska.pl/uggreboszow,m,311741,transmisja-live-obrad.html   Podstawa prawna do urlopowania:  Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Projekty uchwał i sprawozdań dostępne pod adresem: http://greboszow.esesja.pl/posiedzenie/0a14724a-9336-4           Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.05.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe