Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

XVI Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 30 marca 2017 roku

Nasz znak: OA.0052.16.2017    Gręboszów, dnia 20.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446) zwołuję  XVI Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji, która odbędzie się w dniu  30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XIV i XV Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach :

a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2017 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2017-2020,

c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku,

d) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Gręboszów do nowego ustroju szkolnego,

e) określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gręboszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

f) określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Gręboszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

g) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2017 r.”,

h) ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gręboszów,

i) ustalenia zasad przyznawania diet i ich wysokości dla Sołtysów.

7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2016 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

9.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

 

Otrzymują:

  1. Radni Rady – wszyscy,
  2. Sołtysi,
  3. Zaproszeni goście.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  / t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 446  z późn. zm.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon                                         

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.03.2017 r.

Nasz znak: OA.0052.16.2017    Gręboszów, dnia 20.03.2017 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446) zwołuję  XVI Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji, która odbędzie się w dniu  30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek  obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XIV i XV Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach : a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2017 rok, b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2017-2020, c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku, d) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Gręboszów do nowego ustroju szkolnego, e) określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gręboszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, f) określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Gręboszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, g) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2017 r.”, h) ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gręboszów, i) ustalenia zasad przyznawania diet i ich wysokości dla Sołtysów. 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2016 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań. 9.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.     Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, Sołtysi, Zaproszeni goście.     Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  / t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 446  z późn. zm.         Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon                                                  Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.03.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe