Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
2 kwietnia
temperatura: 8°C
wiatr: 11,1 km/h
opady: 0,0 mm

XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 25 czerwca 2020 roku

Znak: OA.0002.17.2020                                                             Gręboszów, dnia 22.06.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 800. Obrady odbywać się będą w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

a) odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2020 rok, oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok,

b) zmiany uchwały Nr IV/26/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

c) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów.

4. Zakończenie obrad.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
(-) Marek Mosio                     

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Projekty uchwał dostępne pod adresem: http://www.greboszow.esesja.pl/posiedzenie/c72c2912-59cd-4

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.06.2020 r.

Znak: OA.0002.17.2020                                                             Gręboszów, dnia 22.06.2020 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 800. Obrady odbywać się będą w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. a) odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów. 3. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2020 rok, oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok, b) zmiany uchwały Nr IV/26/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, c) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów. 4. Zakończenie obrad.                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów(-) Marek Mosio                      Otrzymują:Radni Rady – wszyscy Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.       Projekty uchwał dostępne pod adresem: http://www.greboszow.esesja.pl/posiedzenie/c72c2912-59cd-4       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.06.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe