Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
15 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

XVII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 29 czerwca 2017 roku

Nasz znak: OA.0052.17.2017                Gręboszów, dnia 20.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski i interpelacje radnych.

6. Zapoznanie Rady Gminy:

a) z uchwałą składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gręboszów w 2016 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gręboszów,

b) z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2016,

c) z uchwałą składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2016 rok.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2016,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2016 rok,

c) głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok,

d) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,

e) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice – Kozłów,

f) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie,

g) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2017 r., zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2017 r.

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2017-2020,

i) dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gręboszów,

j) przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na obszarze gminy Gręboszów,

k) nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wola Żelichowska gmina Gręboszów – projekt uchwały.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gręboszów.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

 

 

Otrzymują:

1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon                                          

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.06.2017 r.

Nasz znak: OA.0052.17.2017                Gręboszów, dnia 20.06.2017 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Zapoznanie Rady Gminy: a) z uchwałą składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gręboszów w 2016 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gręboszów, b) z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2016, c) z uchwałą składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2016 rok. 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2016, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2016 rok, c) głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok, d) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu, e) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice – Kozłów, f) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie, g) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2017 r., zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2017 r. h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2017-2020, i) dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gręboszów, j) przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na obszarze gminy Gręboszów, k) nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wola Żelichowska gmina Gręboszów – projekt uchwały. 8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gręboszów. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.       Otrzymują: 1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.           Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon                                                 Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.06.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe