Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
15 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 5,9 km/h
opady: 0,0 mm

XX Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 28 grudnia 2017 roku

Nasz znak: OA.0052.20.2017                   Gręboszów, dnia 18.12.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ zwołuję XX Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski i interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2017 r.,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2017-2020,

c) budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok:

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2018,

- odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy,

- głosowanie nad Uchwałą Budżetową Gminy Gręboszów na 2018 rok,

d) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021:

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gręboszów,

- odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy,

- głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gręboszów na lata 2018-2021,

e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gręboszów,

f) zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa  w Gręboszowie,

g) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie,

h) zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gręboszów na lata 2013-2019,

i) szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora „Senior+”w Gminie Gręboszów, miejscowość – Hubenice,

j) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2018 rok,

k) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2018 rok,

l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2018 rok.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy bieżące, dyskusja , wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

 

 

Otrzymują:

1. Radni Rady– wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon                                          

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.12.2017 r.

Nasz znak: OA.0052.20.2017                   Gręboszów, dnia 18.12.2017 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ zwołuję XX Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.5. Wnioski i interpelacje radnych.6. Podjęcie uchwał w sprawach:a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2017 r.,b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2017-2020,c) budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok:- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2018,- odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy,- głosowanie nad Uchwałą Budżetową Gminy Gręboszów na 2018 rok,d) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021:- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gręboszów,- odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy,- głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gręboszów na lata 2018-2021,e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gręboszów,f) zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa  w Gręboszowie,g) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie,h) zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gręboszów na lata 2013-2019,i) szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora „Senior+”w Gminie Gręboszów, miejscowość – Hubenice,j) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2018 rok,k) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2018 rok,l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2018 rok.7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.8. Sprawy bieżące, dyskusja , wolne wnioski.9. Zakończenie obrad.      Otrzymują: 1. Radni Rady– wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.               Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon                                                     Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.12.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe