Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 24,7 km/h
opady: 0,0 mm

XXI Nadzwyczajna Sesję Rady Gminy Gręboszów

Znak: OA. 0002.21.2020                         Gręboszów, dnia 10.11.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) w zw. z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 12 listopada 2020 r. (czwartek)o godz. 1500. Obrady odbywać się będą w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1) zmiany Uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2020 rok,

 2) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie.

5. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
(-) Marek Mosio
/pismo podpisane elektronicznie/

 

 

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscyPodstawa prawna do urlopowania : 

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Materiały na sesję

Znak: OA. 0002.21.2020                         Gręboszów, dnia 10.11.2020 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) w zw. z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 12 listopada 2020 r. (czwartek)o godz. 1500. Obrady odbywać się będą w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów. 4. Podjęcie uchwał w sprawach:  1) zmiany Uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2020 rok,  2) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie. 5. Zakończenie obrad.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio /pismo podpisane elektronicznie/       Otrzymują: Radni Rady – wszyscy Podstawa prawna do urlopowania :  Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.     Materiały na sesję
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe