Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 24,7 km/h
opady: 0,0 mm

XXII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 23 listopada 2020 roku

Znak: OA.0002.22.2020 Gręboszów, dnia 16.11.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1500. Obrady odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 września 2020 r. i z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 listopada 2020 r.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska-Gręboszów-Otfinów w miejscowości Gręboszów”,

b) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1301K  Wola Żelichowska-Gręboszów-Otfinów w miejscowości Gręboszów”,

c) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2020 rok,

d) określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na  rok 2021,

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2021,

f) ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na  rok 2021,

g) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na  terenie Gminy Gręboszów na rok 2021,

h) zmiany uchwały Nr XIX/84/2004 Rady Gminy Gręboszów w sprawie wprowadzenia zwolnień podatku od nieruchomości,

i) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

j) zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Gręboszów na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska,

k) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,

l) określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Gręboszów, nie stanowiących jej wyłącznej własności,

m) zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów,

n) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok,

o) ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gręboszów,

p) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Olesno realizacji zadania publicznego Gminy Gręboszów w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Gręboszów,

q) wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy za 2019 rok.

8. Informacja Wójta Gminy Gręboszów dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za 2019 rok.

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
(-) Marek Mosio
/pismo podpisane elektronicznie/

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/107538

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.11.2020 r.

Znak: OA.0002.22.2020 Gręboszów, dnia 16.11.2020 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1500. Obrady odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 września 2020 r. i z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 listopada 2020 r. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska-Gręboszów-Otfinów w miejscowości Gręboszów”, b) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1301K  Wola Żelichowska-Gręboszów-Otfinów w miejscowości Gręboszów”, c) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2020 rok, d) określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na  rok 2021, e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2021, f) ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na  rok 2021, g) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na  terenie Gminy Gręboszów na rok 2021, h) zmiany uchwały Nr XIX/84/2004 Rady Gminy Gręboszów w sprawie wprowadzenia zwolnień podatku od nieruchomości, i) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, j) zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Gręboszów na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska, k) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, l) określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Gręboszów, nie stanowiących jej wyłącznej własności, m) zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów, n) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, o) ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gręboszów, p) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Olesno realizacji zadania publicznego Gminy Gręboszów w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Gręboszów, q) wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy za 2019 rok. 8. Informacja Wójta Gminy Gręboszów dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za 2019 rok. 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów(-) Marek Mosio/pismo podpisane elektronicznie/ Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście. Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/107538         Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.11.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe