Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 24,7 km/h
opady: 0,0 mm

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 7 grudnia 2020 roku

Znak: OA.0002.23.2020 Gręboszów, dnia 03.12.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 07 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 800. Obrady odbywać się będą w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów.

4. Stanowisko Rady Gminy Gręboszów w sprawie funkcjonowania Gabinetu Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

b) zmiany Uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2020 r.,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2021,

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2021.

6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
(-) Marek Mosio
/pismo podpisane elektronicznie/

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy

Podstawa prawna do urlopowania

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.12.2020 r.

Znak: OA.0002.23.2020 Gręboszów, dnia 03.12.2020 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 07 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 800. Obrady odbywać się będą w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów. 4. Stanowisko Rady Gminy Gręboszów w sprawie funkcjonowania Gabinetu Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim.  5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, b) zmiany Uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2020 r., c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2021, d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2021. 6. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów(-) Marek Mosio/pismo podpisane elektronicznie/ Otrzymują:Radni Rady – wszyscy Podstawa prawna do urlopowania:  Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.     Materiały dotyczące posiedzenia               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.12.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe