Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
15 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 5,9 km/h
opady: 0,0 mm

XXIV Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 26 czerwca 2018 roku

Nasz znak: OA.0052.24.2018                   Gręboszów, dnia 18.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tj. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski i interpelacje radnych.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2017 r. oraz absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów:

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gręboszów,

b) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2017,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2017,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2017 rok,

f) głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów za 2017 r.

1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,

b) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie,

c) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice –Kozłów,

d) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Karsy,

e) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Borusowa,

f) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2018 r., zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 r.,

g) zasad usytuowania na terenie gminy Gręboszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

h) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gręboszów,

i) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gręboszów,

j) zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gręboszów na lata 2017-2020”,

k) przyjęcia dokumentu pod nazwą „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gręboszów na lata 2017-2020”,

l) przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarzadzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 na obszarze gminy Gręboszów.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

 
 

Otrzymują:

1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Gminy: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon                                           

Nasz znak: OA.0052.24.2018                   Gręboszów, dnia 18.06.2018 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tj. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2017 r. oraz absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów: a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gręboszów, b) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2017, c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2017, e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2017 rok, f) głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów za 2017 r. 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu, b) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie, c) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice –Kozłów, d) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Karsy, e) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Borusowa, f) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2018 r., zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 r., g) zasad usytuowania na terenie gminy Gręboszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, h) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gręboszów, i) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gręboszów, j) zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gręboszów na lata 2017-2020”, k) przyjęcia dokumentu pod nazwą „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gręboszów na lata 2017-2020”, l) przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarzadzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 na obszarze gminy Gręboszów. 8. Ocena zasobów pomocy społecznej. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.       Otrzymują: 1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.     Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Gminy: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.             Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon                                           
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe