Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

XXVI Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2010-2014 Zwołana na 28 października 2013 roku

Nasz znak: OA.0052.26.13   Gręboszów, dnia 18.11.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE           

        Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Gręboszów VI Kadencji, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

        

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:
a)  przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Gręboszowska,
b)  zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2013 r.,
c)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na 2014 rok,
d)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2014,
e)  ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na 2014 rok,
f)  obniżenia średniej ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2014 rok,
g)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
h)  przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gręboszów w roku szkolnym 2012/2013.

8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
9. Przedstawienie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

 

Otrzymują:
1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 Podstawa prawna do urlopowania:
Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.

 

 


Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał

 

 

Opracowanie: B. Landowska

Wprowadzenie: M. Janowiec 19.11.2013 r.

Nasz znak: OA.0052.26.13   Gręboszów, dnia 18.11.2013 r.   ZAWIADOMIENIE                    Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Gręboszów VI Kadencji, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.          Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:a)  przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Gręboszowska,b)  zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2013 r.,c)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na 2014 rok,d)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2014,e)  ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na 2014 rok,f)  obniżenia średniej ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2014 rok,g)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,h)  przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gręboszów w roku szkolnym 2012/2013.8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.9. Przedstawienie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.11. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.12. Zakończenie obrad.  Otrzymują:1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.  Podstawa prawna do urlopowania:Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.     Przewodniczący Rady Gminy GręboszówWiesław Wytrwał     Opracowanie: B. Landowska Wprowadzenie: M. Janowiec 19.11.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe