Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

XXX Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2010-2014 Zwołana na 31 marca 2014 roku

Nasz znak: OA.0052.30.14      Gręboszów, dnia 24.03.2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r . Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Gręboszów VI Kadencji, która odbędzie się w dniu 31 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 900  w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 Porządek  obrad:

  1. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. 3. Przyjęcie protokołów z XXVII, XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy.
  4. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
  5. 5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gręboszów na lata 2014-2020,

b) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bieniaszowice – Okręg,

c) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1301K Wola Żelichowska-Gręboszów-Otfinów w miejscowości Gręboszów”,

d) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r. zmiany w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r.,

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2014-2019,

f) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku,

g) wyrażenia opinii projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Gręboszów,

h) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gręboszów,

i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki rolnej stanowiącej własność Gminy Gręboszów na okres 10 lat,

j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 608/2 położonej w miejscowości Gręboszów wraz z budynkami na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym,

k) nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Gręboszów zajętych pod drogi przez komunalizację,

l) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej Biskupice nieruchomości oznaczonej jako działka nr 118 zabudowanej budynkiem Remizy Strażackiej na rzecz Gminy Gręboszów,

m) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej Karsy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 55/1, zabudowanej budynkiem Remizy Strażackiej na rzecz Gminy Gręboszów,

n) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Gręboszów w 2014 r.

  1. 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.
  2. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  3. 9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
  4. 10. Zakończenie obrad.

 

      

 

 

Otrzymują:
1. Radni Rady – wszyscy,

2. Sołtysi,

3. Zaproszeni goście.

 

 Podstawa prawna do urlopowania:
Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.


Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.03.2014 r.

Nasz znak: OA.0052.30.14      Gręboszów, dnia 24.03.2014 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r . Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Gręboszów VI Kadencji, która odbędzie się w dniu 31 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 900  w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.  Porządek  obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XXVII, XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gręboszów na lata 2014-2020, b) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bieniaszowice – Okręg, c) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1301K Wola Żelichowska-Gręboszów-Otfinów w miejscowości Gręboszów”, d) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r. zmiany w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r., e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2014-2019, f) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku, g) wyrażenia opinii projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Gręboszów, h) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gręboszów, i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki rolnej stanowiącej własność Gminy Gręboszów na okres 10 lat, j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 608/2 położonej w miejscowości Gręboszów wraz z budynkami na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, k) nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Gręboszów zajętych pod drogi przez komunalizację, l) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej Biskupice nieruchomości oznaczonej jako działka nr 118 zabudowanej budynkiem Remizy Strażackiej na rzecz Gminy Gręboszów, m) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej Karsy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 55/1, zabudowanej budynkiem Remizy Strażackiej na rzecz Gminy Gręboszów, n) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Gręboszów w 2014 r. 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad.              Otrzymują: 1. Radni Rady – wszyscy, 2. Sołtysi, 3. Zaproszeni goście.    Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Wiesław Wytrwał     Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.03.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe