Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 8,7 km/h
opady: 0,0 mm

XXXI Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2010-2014 Zwołana na 26 czerwca 2014 roku

Nasz znak: OA.0052.31.2014 Gręboszów, dnia 16.06.2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2014 r. (czwartek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Gręboszów VI kadencji na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej na temat projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski i interpelacje radnych.

7. Informacja z wykonania budżetu gminy  za rok 2013:

  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,

  b) opinia Komisji Rewizyjnej i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie za rok 2013,

  b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2013,

  c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2013 rok,

  d) głosowanie nad  absolutorium dla Wójta Gminy za 2013 rok,

  e) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,

  f) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Olesno,

  g) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Borusowa,

  h) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r., zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r.,

  i) zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2014-2019,

  j) zamiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

  k) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej Karsy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 55/2 położona w obrębie miejscowości Karsy, Gmina Gręboszów,

  l) nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Gręboszów,

  m) nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Gręboszów zajętych pod drogi przez komunalizację,

  n) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu punktu skupu żywca usytuowanego na działkach Nr 608/1 i 608/3 położonych w obrębie miejscowości Gręboszów, gmina Gręboszów z Zakładem Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” Zbylitowska Góra  ul. Słoneczna 22,

  o) wyrażenia poparcia dla inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kraju „EKOROZWÓJ”,

  p) poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki  Wisły.

13. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Gręboszów.

14. Sprawy bieżące, dyskusja , wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1.      Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał

Nasz znak: OA.0052.31.2014 Gręboszów, dnia 16.06.2014 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2014 r. (czwartek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Gręboszów VI kadencji na którą serdecznie zapraszam.   Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej na temat projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 6. Wnioski i interpelacje radnych. 7. Informacja z wykonania budżetu gminy  za rok 2013:   a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,   b) opinia Komisji Rewizyjnej i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:   a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie za rok 2013,   b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2013,   c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2013 rok,   d) głosowanie nad  absolutorium dla Wójta Gminy za 2013 rok,   e) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,   f) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Olesno,   g) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Borusowa,   h) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r., zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r.,   i) zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2014-2019,   j) zamiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,   k) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej Karsy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 55/2 położona w obrębie miejscowości Karsy, Gmina Gręboszów,   l) nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Gręboszów,   m) nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Gręboszów zajętych pod drogi przez komunalizację,   n) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu punktu skupu żywca usytuowanego na działkach Nr 608/1 i 608/3 położonych w obrębie miejscowości Gręboszów, gmina Gręboszów z Zakładem Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” Zbylitowska Góra  ul. Słoneczna 22,   o) wyrażenia poparcia dla inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kraju „EKOROZWÓJ”,   p) poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki  Wisły. 13. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Gręboszów. 14. Sprawy bieżące, dyskusja , wolne wnioski. 15. Zakończenie obrad.         Otrzymują:      Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Wiesław Wytrwał
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe