Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 20,9 km/h
opady: 0,0 mm

XXXIII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2010-2014 Zwołana na 13 listopada 2014 roku

Nasz znak: OA.0052.33.2014                   Gręboszów, dnia 04.11.2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Gręboszów VI Kadencji, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2014 r. /czwartek/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

 

 Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 4. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r., zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 rok,

b)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2015,

c)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2015,

d)   ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na rok 2015,

e)   obniżenia średniej ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2015,

f)    uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2015 rok,

g)   wyrażenia woli.

 1. 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gręboszów w roku szkolnym 2013/2014.
 2. 8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
 3. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 5. 11. Podsumowanie VI kadencji Rady Gminy 2010-2014.
 6. 12. Zakończenie obrad.

 

 

Otrzymują:
1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

 Podstawa prawna do urlopowania:
Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.

 


Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.11.2014 r.

Nasz znak: OA.0052.33.2014                   Gręboszów, dnia 04.11.2014 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Gręboszów VI Kadencji, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2014 r. /czwartek/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.      Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach: a)    zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r., zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 rok, b)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2015, c)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2015, d)   ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na rok 2015, e)   obniżenia średniej ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2015, f)    uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2015 rok, g)   wyrażenia woli. 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gręboszów w roku szkolnym 2013/2014. 8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 11. Podsumowanie VI kadencji Rady Gminy 2010-2014. 12. Zakończenie obrad.     Otrzymują: 1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.    Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Wiesław Wytrwał           Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.11.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe