Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 10,2 km/h
opady: 0,0 mm

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. Wymiana pokrycia dachowego wraz z konserwacją szalunku elewacji kościoła pw. św. Zygmunta w Żelichowie

Żelichów, 25 czerwca 2024 r.

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. Wymiana pokrycia dachowego wraz z konserwacją szalunku elewacji kościoła pw. św. Zygmunta w Żelichowie.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Parafia pw. św. Zygmunta w Żelichowie

Żelichów 2, 33-260 Gręboszów

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w postaci przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.), mającego na celu doprowadzenie do zawarcia umowy z wykonawcą, ocenianym zgodnie z kryteriami oceny określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w ramach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod adresem Żelichów 2, 33-260 Gręboszów w Kancelarii Parafialnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2024 r. do godz. 10.00. O zachowaniu terminu decyduje moment wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.
 1. Dni i godziny otwarcia Kancelarii Parafialnej: od poniedziałku do piątku przez 30 min po mszy świętej.
 2. Oferty składane pisemnie winny być złożone w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność. Koperta powinna być oznaczona: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z konserwacją szalunku elewacji kościoła pw. św. Zygmunta w Żelichowie”. „Nazwa i adres oferenta”.
 1. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert niezwłocznie po upływie terminu na ich składanie. Informacje o złożonych ofertach, ze wskazaniem nazwy Wykonawcy i ceny oferty, zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu ich otwarcia.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV:

92522200-8 Usługi ochrony budynków historycznych

45453100-8 Roboty renowacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

 1. Przedmiotem zamówienia jest pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z konserwacją szalunku elewacji kościoła pw. św. Zygmunta w Żelichowie”.
 2. Prace należy przeprowadzić zgodnie z:

a) dokumentacją projektową, w tym:

 • projektem architektoniczno-budowlanym;
 • projekt zagospodarowania terenu;
 • pozwoleniem na budowę nr 452/2022 z dnia 23.12.2022 r/
 • pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 594/2022/A z dnia 23.11.2022 r.
 • ustawą o ochronie zabytków.

b) wytycznymi komisji konserwatorskiej powołanej przez Zamawiającego.

c) przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia;

 1. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace.
 2. Wykonywane prace podlegały będą kontroli ze strony Zamawiającego oraz nadzoru konserwatorskiego.
 3. Ze względu na niejednolitość stanu zachowania obiektu, lokalizację miejsca prowadzenia prac oraz charakter obiektu, Wykonawcy zobowiązani są do wzięcia udziału w wizji lokalnej przed złożeniem oferty, pod rygorem odrzucenia oferty. Wizje lokalną zaplanowano na dzień 03.07.2024 r. między godziną 9.00-11.00. W toku wizji uczestniczące w niej osoby winny wpisać na listę obecności swoje imię i nazwisko oraz to jakiego Wykonawcę reprezentują. Oferta złożona przez Wykonawcę niewidniejącego na liście obecności (którego przedstawiciel nie przeprowadził wizji), zostanie odrzucona.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
 6. Ze względu na fakt, iż obiekt będzie cały czas użytkowany zamawiający oczekuje wykonania prac w sposób zapewniający możliwość prowadzenia działalności z możliwie najmniejszymi utrudnieniami.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany nie później niż do 15 miesięcy od podpisania umowy.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 3 usługi obejmujące wymianę pokrycia dachu z gontu oraz w tym 1 usługa obejmująca wymianę pokrycia dachu w technologii gontu łupanego ręcznie w obiekcie nieruchomym wpisanym na listę zabytków

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę obejmującą konserwację szalunku drewnianego w obiekcie nieruchomym wpisanym na listę zabytków

Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 pkt 1) prowadzona będzie w oparciu o wykaz usług wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót i prac, według kryterium spełnia/nie spełnia.

c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. skierują do wykonania zamówienia co najmniej:

  1. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, która:
   • posiada doświadczenie określone w art. 37 c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
   • posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
   • posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla 4 zadań związanych z remontem połaci dachowych w zakresie wykonania pokrycia z gontu;
   • posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy nie krótsze niż 96 miesięcy;
  2. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, która:
   • spełnia warunki określone w art. 37 a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
   • posiada doświadczenie polegające na co najmniej jednokrotnym kierowaniu pracami konserwatorskimi w zakresie konserwacji elementów drewnianych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

3. jedną osobę mającą pełnić funkcję badacza architektury, która:

   • spełnia warunki określone w art. 37 a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
   • posiada doświadczenie polegające na co najmniej jednokrotnym wykonaniu badań architektonicznych przy drewnianym zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 

Przez pojęcie odpowiednich uprawnień budowlanych, Zamawiający rozumie wszelkie ważne uprawnienia budowlane, upoważniające do pełnienia ww. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy pracach rodzaju jak określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, wydane na podstawie Ustawy Prawo budowlane lub uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 pkt 2) prowadzona będzie w oparciu o wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia, wraz z dołączonymi dokumentami zawierający informacje o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu poszczególnych osób, według kryterium spełnia/nie spełnia.

 1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1pkt 4) ustawy, oraz na podstawie 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Zamawiający zastrzega dla oferty formę pisemną.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 3. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W celu obliczenia ceny oferty Wykonawcy winni przygotować kosztorys w oparciu o przedstawiony przez Zamawiającego przedmiar robót, wyceniając wszystkie jego pozycje, podając cenę jednostkową i cenę dla wskazanej w przedmiarze ilości prac. Wykonawcy nie mogą modyfikować zadanej ilości prac ani modyfikować opisu lub usuwać ani dodawać pozycji kosztorysowych. Łączna wartość wszystkich pozycji kosztorysu, po dodaniu ewentualnego podatku VAT (kwota brutto) stanowi cenę oferty, którą należy wskazać w formularzu oferty. Przedmiar robót i kosztorys ofertowy stanowić będzie dokument pomocniczy, stanowiący podstawę do ewentualnego rozliczenia umowy.
 4. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 5. Do oferty należy dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, np. wyciąg z KRS dla podmiotów zbiorowych, pełnomocnictwo itp.
 • wykaz usług, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt a. niniejszego Zaproszenia. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do Zaproszenia;
 • wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt b. niniejszego zaproszenia. Formularz wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do zaproszenia; UWAGA! z uwagi na fakt, że informacje zawarte w wyodrębnionej części formularza wykazu osób, będą służyć do oceny oferty, Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w tym zakresie. Wykonawcy są zobowiązani do dochowania należytej staranności przy wypełnianiu oferty i dołączaniu dokumentów;
 • kopie uprawnień lub dyplomów, niezbędnych do wykazania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do osób kierowanych do wykonania zamówienia (Rozdział VI ust. 1 lit. b) Zaproszenia;
 • kosztorys ofertowy, przygotowany zgodnie z wymogami ust. 3. powyżej.
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy
 • Plan organizacji robót – w celu weryfikacji spełniania przez ofertę wymogów odnośnie do sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności określonych w Rozdziale IV ust. 10 Zaproszenia.
 1. Zamawiający przewiduje możliwość poprawienia oczywistych omyłek w treści oferty, uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty wyłącznie na wezwanie Zamawiającego skierowane do danego Wykonawcy. Poprawki, uzupełnienie lub wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji treści oferty. Możliwość ewentualnego poprawiania, uzupełniania lub wyjaśniania treści ofert stosowana będzie jednokrotnie w przypadku poszczególnych braków (w przypadku braku uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty na pierwsze wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł podjąć tych czynności w stosunku do zakresu objętego wezwaniem Zamawiającego).
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena oferty brutto – 100 %;

 

Kryterium ceny oferty brutto – ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P= (C min / Cb) x 100 pkt

gdzie:

P – liczba punktów za kryterium ceny

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb – cena badanej oferty

Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg powyższego wzoru.

 

Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym zaproszeniu warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. W razie wątpliwości pytania należy kierować na adres e-mailowy: skowrongrzegorz@greboszow.pl
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności faktury w terminie 30 dni od daty jej przedłożenia.
 2. Wykonawcy pozostają związaniu ofertą przez termin 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 3. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Zygmunta w Żelichowie
 • przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;,
 • podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025),
 • dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów,
 • dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze,
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu przetargowym.
 2. Poza przypadkami określonymi w Zaproszeniu, Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli wystąpiła przynajmniej jedna z poniższych okoliczności:
  1. treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia oraz jego załączników, w szczególności dokumentacji projektowej,
  2. oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania, lub niebiorącego udziału w obowiązkowej wizji lokalnej;
  3. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny i kosztu, które nie stanowią oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych,
  4. oferta nie spełnia wymogów określonych w niniejszym zaproszeniu,
  5. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa;
  6. oferta przekracza środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania i tym samym odmowy zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przypadku nieprzyznania mu dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odnowy Zabytków przeznaczonych na realizację prac objętych przedmiotem zamówienia.

Pliki do pobrania

 

 

 

 

Opracowanie: Parafia Żelichów

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.06.2024 r.

Żelichów, 25 czerwca 2024 r.   Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. Wymiana pokrycia dachowego wraz z konserwacją szalunku elewacji kościoła pw. św. Zygmunta w Żelichowie.   I. ZAMAWIAJĄCY: Parafia pw. św. Zygmunta w Żelichowie Żelichów 2, 33-260 Gręboszów   II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie jest prowadzone w postaci przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.), mającego na celu doprowadzenie do zawarcia umowy z wykonawcą, ocenianym zgodnie z kryteriami oceny określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w ramach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.   III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod adresem Żelichów 2, 33-260 Gręboszów w Kancelarii Parafialnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2024 r. do godz. 10.00. O zachowaniu terminu decyduje moment wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego. Dni i godziny otwarcia Kancelarii Parafialnej: od poniedziałku do piątku przez 30 min po mszy świętej. Oferty składane pisemnie winny być złożone w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność. Koperta powinna być oznaczona: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z konserwacją szalunku elewacji kościoła pw. św. Zygmunta w Żelichowie”. „Nazwa i adres oferenta”. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert niezwłocznie po upływie terminu na ich składanie. Informacje o złożonych ofertach, ze wskazaniem nazwy Wykonawcy i ceny oferty, zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu ich otwarcia.   IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Kod CPV: 92522200-8 Usługi ochrony budynków historycznych 45453100-8 Roboty renowacyjne 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Przedmiotem zamówienia jest pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z konserwacją szalunku elewacji kościoła pw. św. Zygmunta w Żelichowie”. Prace należy przeprowadzić zgodnie z: a) dokumentacją projektową, w tym: projektem architektoniczno-budowlanym; projekt zagospodarowania terenu; pozwoleniem na budowę nr 452/2022 z dnia 23.12.2022 r/ pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 594/2022/A z dnia 23.11.2022 r. ustawą o ochronie zabytków. b) wytycznymi komisji konserwatorskiej powołanej przez Zamawiającego. c) przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia; Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace. Wykonywane prace podlegały będą kontroli ze strony Zamawiającego oraz nadzoru konserwatorskiego. Ze względu na niejednolitość stanu zachowania obiektu, lokalizację miejsca prowadzenia prac oraz charakter obiektu, Wykonawcy zobowiązani są do wzięcia udziału w wizji lokalnej przed złożeniem oferty, pod rygorem odrzucenia oferty. Wizje lokalną zaplanowano na dzień 03.07.2024 r. między godziną 9.00-11.00. W toku wizji uczestniczące w niej osoby winny wpisać na listę obecności swoje imię i nazwisko oraz to jakiego Wykonawcę reprezentują. Oferta złożona przez Wykonawcę niewidniejącego na liście obecności (którego przedstawiciel nie przeprowadził wizji), zostanie odrzucona. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Ze względu na fakt, iż obiekt będzie cały czas użytkowany zamawiający oczekuje wykonania prac w sposób zapewniający możliwość prowadzenia działalności z możliwie najmniejszymi utrudnieniami.   V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany nie później niż do 15 miesięcy od podpisania umowy.   VI. WARUNKI UDZIAŁU: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 3 usługi obejmujące wymianę pokrycia dachu z gontu oraz w tym 1 usługa obejmująca wymianę pokrycia dachu w technologii gontu łupanego ręcznie w obiekcie nieruchomym wpisanym na listę zabytków b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę obejmującą konserwację szalunku drewnianego w obiekcie nieruchomym wpisanym na listę zabytków Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 pkt 1) prowadzona będzie w oparciu o wykaz usług wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót i prac, według kryterium spełnia/nie spełnia. c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. skierują do wykonania zamówienia co najmniej: jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, która: posiada doświadczenie określone w art. 37 c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla 4 zadań związanych z remontem połaci dachowych w zakresie wykonania pokrycia z gontu; posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy nie krótsze niż 96 miesięcy; jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, która: spełnia warunki określone w art. 37 a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; posiada doświadczenie polegające na co najmniej jednokrotnym kierowaniu pracami konserwatorskimi w zakresie konserwacji elementów drewnianych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 3. jedną osobę mającą pełnić funkcję badacza architektury, która: spełnia warunki określone w art. 37 a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; posiada doświadczenie polegające na co najmniej jednokrotnym wykonaniu badań architektonicznych przy drewnianym zabytku wpisanym do rejestru zabytków;   Przez pojęcie odpowiednich uprawnień budowlanych, Zamawiający rozumie wszelkie ważne uprawnienia budowlane, upoważniające do pełnienia ww. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy pracach rodzaju jak określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, wydane na podstawie Ustawy Prawo budowlane lub uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220). Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 pkt 2) prowadzona będzie w oparciu o wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia, wraz z dołączonymi dokumentami zawierający informacje o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu poszczególnych osób, według kryterium spełnia/nie spełnia. Z postępowania wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1pkt 4) ustawy, oraz na podstawie 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.   VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: Zamawiający zastrzega dla oferty formę pisemną. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W celu obliczenia ceny oferty Wykonawcy winni przygotować kosztorys w oparciu o przedstawiony przez Zamawiającego przedmiar robót, wyceniając wszystkie jego pozycje, podając cenę jednostkową i cenę dla wskazanej w przedmiarze ilości prac. Wykonawcy nie mogą modyfikować zadanej ilości prac ani modyfikować opisu lub usuwać ani dodawać pozycji kosztorysowych. Łączna wartość wszystkich pozycji kosztorysu, po dodaniu ewentualnego podatku VAT (kwota brutto) stanowi cenę oferty, którą należy wskazać w formularzu oferty. Przedmiar robót i kosztorys ofertowy stanowić będzie dokument pomocniczy, stanowiący podstawę do ewentualnego rozliczenia umowy. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Do oferty należy dołączyć: dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, np. wyciąg z KRS dla podmiotów zbiorowych, pełnomocnictwo itp. wykaz usług, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt a. niniejszego Zaproszenia. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do Zaproszenia; wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt b. niniejszego zaproszenia. Formularz wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do zaproszenia; UWAGA! z uwagi na fakt, że informacje zawarte w wyodrębnionej części formularza wykazu osób, będą służyć do oceny oferty, Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w tym zakresie. Wykonawcy są zobowiązani do dochowania należytej staranności przy wypełnianiu oferty i dołączaniu dokumentów; kopie uprawnień lub dyplomów, niezbędnych do wykazania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do osób kierowanych do wykonania zamówienia (Rozdział VI ust. 1 lit. b) Zaproszenia; kosztorys ofertowy, przygotowany zgodnie z wymogami ust. 3. powyżej. Harmonogram rzeczowo – finansowy Plan organizacji robót – w celu weryfikacji spełniania przez ofertę wymogów odnośnie do sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności określonych w Rozdziale IV ust. 10 Zaproszenia. Zamawiający przewiduje możliwość poprawienia oczywistych omyłek w treści oferty, uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty wyłącznie na wezwanie Zamawiającego skierowane do danego Wykonawcy. Poprawki, uzupełnienie lub wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji treści oferty. Możliwość ewentualnego poprawiania, uzupełniania lub wyjaśniania treści ofert stosowana będzie jednokrotnie w przypadku poszczególnych braków (w przypadku braku uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty na pierwsze wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł podjąć tych czynności w stosunku do zakresu objętego wezwaniem Zamawiającego). W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych oświadczeń i dokumentów.   VIII. KRYTERIA OCENY OFERT: Cena oferty brutto – 100 %;   Kryterium ceny oferty brutto – ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego: P= (C min / Cb) x 100 pkt gdzie: P – liczba punktów za kryterium ceny C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert Cb – cena badanej oferty Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg powyższego wzoru.   Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym zaproszeniu warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.   IX. INFORMACJE DODATKOWE: W razie wątpliwości pytania należy kierować na adres e-mailowy: skowrongrzegorz@greboszow.pl Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności faktury w terminie 30 dni od daty jej przedłożenia. Wykonawcy pozostają związaniu ofertą przez termin 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Zygmunta w Żelichowie przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;, podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025), dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów, dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa); osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu przetargowym. Poza przypadkami określonymi w Zaproszeniu, Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli wystąpiła przynajmniej jedna z poniższych okoliczności: treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia oraz jego załączników, w szczególności dokumentacji projektowej, oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania, lub niebiorącego udziału w obowiązkowej wizji lokalnej; oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny i kosztu, które nie stanowią oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, oferta nie spełnia wymogów określonych w niniejszym zaproszeniu, oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa; oferta przekracza środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania i tym samym odmowy zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przypadku nieprzyznania mu dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odnowy Zabytków przeznaczonych na realizację prac objętych przedmiotem zamówienia. Pliki do pobrania Pobierz plik Zaproszenie - Parafia Żelichów.pdf Pobierz plik Załącznik nr 1 cz 1 do zaproszenia - Dokumentacja projektowaPROJEKT BUDOWLANY_Żelichów.pdf Pobierz plik Załącznik nr 1 cz 2 do zaproszenia - Dokumentacja projektowaPROJEKT BUDOWLANY_Żelichów.pdf Pobierz plik Załącznik nr 1 cz 3 do zaproszenia - Dokumentacja projektowaPROJEKT BUDOWLANY_Żelichów.pdf Pobierz plik Załącznik nr 1 cz 4 do zaproszenia - Dokumentacja projektowaPROJEKT BUDOWLANY_Żelichów.pdf Pobierz plik Załącznik nr 1 do zaproszenia - Dokumentacja projektowa DECYZJA budowlana nr 452_2022 (Żelichów).pdf Pobierz plik Załącznik nr 1 do zaproszenie POZWOLENIE konserwatorskie nr 594_2022_A (Żelichów ) ważne do 31.12.2025.pdf Pobierz plik Załącznik nr 2 do zaproszenia – wzór formularza oferty.docx Pobierz plik Załącznik nr 2 do zaproszenia – wzór formularza oferty.pdf Pobierz plik Załącznik nr 3 do zaproszenia - wzór umowy.docx Pobierz plik Załącznik nr 3 do zaproszenia - wzór umowy.pdf Pobierz plik Załącznik nr 4 do zaproszenia - wzór wykazu usług.docx Pobierz plik Załącznik nr 4 do zaproszenia - wzór wykazu usług.pdf Pobierz plik Załącznik nr 5 do zaproszenia – wzór wykazu osób .docx Pobierz plik Załącznik nr 5 do zaproszenia – wzór wykazu osób .pdf Pobierz plik Załącznik nr 6 do zaproszenia – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy.docx Pobierz plik Załącznik nr 7 do zaproszenia - Przedmiar robót.pdf         Opracowanie: Parafia Żelichów Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.06.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe