Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
czwartek
11 sierpnia
temperatura: 17°C
wiatr: 10,4 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 7/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 7/2020
Rady Gminy Gręboszów

z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) oraz art. 7 ust.1 pkt 10, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 180/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania w/w ofert, udziela się dotacji celowej podmiotom wskazanym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wysokość dotacji celowej dla poszczególnych podmiotów oraz nazwy dotowanych zadań publicznych określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz sposób jego rozliczenia przez podmioty wskazane w załączniku do zarządzenia zostaną określone w umowach o powierzenie realizacji zadania publicznego.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.

 

 

 

Wójt

Krzysztof Gil

 

Załącznik do zarządzenia Nr 7/2020
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 8 stycznia 2020 r.

 

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa

Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Organizacja zawodów oraz turniejów.

 

17.500,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów, udział drużyn trampkarzy i seniorów w zawodach piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

 

26.500,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie

Udział drużyny seniorów LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy „B”. Prowadzenie szkoleń, treningów dla młodzieży i dorosłych.

 

14.500,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyny seniorów w rozgrywkach sportowych piłki nożnej.

 

14.500,00 zł

 

RAZEM:

73.000,00 zł

 

 

 

 

Wójt

Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.01.2020 r.

Zarządzenie Nr 7/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku   Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) oraz art. 7 ust.1 pkt 10, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 180/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zarządzam, co następuje: § 1. Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania w/w ofert, udziela się dotacji celowej podmiotom wskazanym w załączniku do niniejszego zarządzenia. § 2. Wysokość dotacji celowej dla poszczególnych podmiotów oraz nazwy dotowanych zadań publicznych określa załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3. 1. Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz sposób jego rozliczenia przez podmioty wskazane w załączniku do zarządzenia zostaną określone w umowach o powierzenie realizacji zadania publicznego. 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.       Wójt Krzysztof Gil   Załącznik do zarządzenia Nr 7/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 stycznia 2020 r.   Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych: Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Organizacja zawodów oraz turniejów.   17.500,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów, udział drużyn trampkarzy i seniorów w zawodach piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.   26.500,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie Udział drużyny seniorów LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy „B”. Prowadzenie szkoleń, treningów dla młodzieży i dorosłych.   14.500,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyny seniorów w rozgrywkach sportowych piłki nożnej.   14.500,00 zł   RAZEM: 73.000,00 zł         Wójt Krzysztof Gil           Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.01.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe