Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 13,8 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Porządkowe Nr 29/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Porządkowego Nr 28/2020 Wójta Gminy Gręboszów

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z 2020 r. poz. 148, 284 i 374) w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Porządkowym Nr 28/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Gręboszowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych dokonuje się zmiany, w ten sposób, że:

1) w § 1 zapis „16 - 25 marca 2020 roku.” zastępuje się zapisem „od 16 marca 2020 roku do odwołania.";

2) w § 2 ust. 2 zapis „16 - 25 marca 2020 roku.” zastępuje się zapisem „od 16 marca 2020 roku do odwołania.".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

Wójt
Krzysztof Gil

 

 

 

Uzasadnienie

Konieczność zmiany obowiązywania terminu wyniknęła z faktu wprowadzenia stanu epidemii w zw. z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) w miejsce dotychczas obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego (od 14 marca 2020 r.) wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433). Obowiązujący stan epidemii uchylając stan zagrożenia epidemicznego, utrzymuje wszelkie wydane na jego podstawie decyzje, polecenia, wytyczne i zalecenia. W zw. z powyższym koniecznym i uzasadnionym jest określenie nowego terminu obowiązywania zasad funkcjonowania administracji samorządowej w gminie Gręboszów ustalonych Zarządzeniem Porządkowym Nr 28/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 16 marca 2020 r.

 

 

Zarządzenie porządkowe Nr 28/2020
Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Gręboszowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z 2020 r. poz. 148, 284 i 374) w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz gminnych jednostkach organizacyjnych na okres 16 - 25 marca 2020 roku.

§ 2. 1. Odwołuje się wszelkie imprezy i wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Gręboszów w terminie do odwołania.

2. Zawiesza się funkcjonowanie Placu Targowego w Gręboszowie na okres 16 - 25 marca 2020 roku.

§ 3. 1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników Urzędu Gminy w Gręboszowie oraz bezpośrednich kontaktów Petentów z pracownikami Urzędu poprzez ograniczenie możliwości poruszania się po budynku Urzędu.

2. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych w sprawach nie wymagających osobistego kontaktu oraz zaleca się korzystanie z łączności telefonicznej: 14 641 60 02.

3. W sprawach kierowanych do Urzędu należy wykorzystywać środki komunikacji elektronicznej.

4. Wszelkie wpłaty i należności podatkowe należy dokonywać w formie elektronicznej, z tym, że od wpłaty I raty za należne podatki dokonanej w terminie do 31 marca 2020 r. nie będą naliczane odsetki.

5. Zasady określone w ust. 1 obowiązują we wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z możliwością przedłużenia w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

Wójt
Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.03.2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z 2020 r. poz. 148, 284 i 374) w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje: § 1. W Zarządzeniu Porządkowym Nr 28/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Gręboszowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych dokonuje się zmiany, w ten sposób, że: 1) w § 1 zapis „16 - 25 marca 2020 roku.” zastępuje się zapisem „od 16 marca 2020 roku do odwołania."; 2) w § 2 ust. 2 zapis „16 - 25 marca 2020 roku.” zastępuje się zapisem „od 16 marca 2020 roku do odwołania.". § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych. § 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.     Wójt Krzysztof Gil       Uzasadnienie Konieczność zmiany obowiązywania terminu wyniknęła z faktu wprowadzenia stanu epidemii w zw. z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) w miejsce dotychczas obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego (od 14 marca 2020 r.) wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433). Obowiązujący stan epidemii uchylając stan zagrożenia epidemicznego, utrzymuje wszelkie wydane na jego podstawie decyzje, polecenia, wytyczne i zalecenia. W zw. z powyższym koniecznym i uzasadnionym jest określenie nowego terminu obowiązywania zasad funkcjonowania administracji samorządowej w gminie Gręboszów ustalonych Zarządzeniem Porządkowym Nr 28/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 16 marca 2020 r.     Zarządzenie porządkowe Nr 28/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Gręboszowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z 2020 r. poz. 148, 284 i 374) w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje: § 1. Wprowadza się zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz gminnych jednostkach organizacyjnych na okres 16 - 25 marca 2020 roku. § 2. 1. Odwołuje się wszelkie imprezy i wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Gręboszów w terminie do odwołania. 2. Zawiesza się funkcjonowanie Placu Targowego w Gręboszowie na okres 16 - 25 marca 2020 roku. § 3. 1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników Urzędu Gminy w Gręboszowie oraz bezpośrednich kontaktów Petentów z pracownikami Urzędu poprzez ograniczenie możliwości poruszania się po budynku Urzędu. 2. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych w sprawach nie wymagających osobistego kontaktu oraz zaleca się korzystanie z łączności telefonicznej: 14 641 60 02. 3. W sprawach kierowanych do Urzędu należy wykorzystywać środki komunikacji elektronicznej. 4. Wszelkie wpłaty i należności podatkowe należy dokonywać w formie elektronicznej, z tym, że od wpłaty I raty za należne podatki dokonanej w terminie do 31 marca 2020 r. nie będą naliczane odsetki. 5. Zasady określone w ust. 1 obowiązują we wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych. § 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z możliwością przedłużenia w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.     Wójt Krzysztof Gil     Pliki do pobrania Pobierz plik Zarzadzenie.28.2020.2020-03-16.docx Pobierz plik Zarzadzenie.28.2020.2020-03-16.pdf Pobierz plik Zarzadzenie.29.2020.2020-03-24.docx Pobierz plik Zarzadzenie.29.2020.2020-03-24.pdf               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.03.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe