Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 20,9 km/h
opady: 0,0 mm

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Żelichowska w km 0+600 do 1+907 na działce nr 634 Wola Żelichowska

ST-I.420.2.2.2019.JI

Tarnów, 15 maja 2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie działając na podstawie art. 49 § 1 i 2, art. 49a oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r. poz. 2096, ze zmianami) [dalej: Kpa], a także art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) [dalej: ustawa ooś], zawiadamia, że na wniosek Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Żelichowska w km 0+600 do 1+907” na działce nr 634 obręb Wola Żelichowska.

 Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144.

 Zgodnie z art. 10 Kpa strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.

 Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, 33-100 Tarnów, Al. Solidarności 5-9, pok. 501, w godzinach pracy Wydziału.

 Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krakowie.

Korzystając z możliwości informowania stron o prowadzonym postępowaniu jedynie na stronie BIP organu prowadzącego postępowanie, bez konieczności zawiadamiania na tablicy ogłoszeń (lub w sposób zwyczajowo przyjęty) informuję, że dalsze zawiadamianie stron – w kolejnych etapach postępowania – realizowane będzie jedynie poprzez zawiadomienie / obwieszczenie na stronie BIP tut. Dyrekcji (http://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

z up. Regionalnego Dyrektora             

Ochrony Środowiska w Krakowie           

(-)                               

mgr inż. Paweł Kozioł                  

Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie

 

 

 

art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś - „ Ilekroć w ustawie jest mowa o podaniu informacji do publicznej wiadomości - rozumie się przez to:

a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w sprawie,

b) ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie,

c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu,

d) w przypadku gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania - także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania;

-   art. 73 ust. 1 ustawy ooś – „Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia”

-   art. 74 ust. 3 ustawy ooś - „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a.”

-   art. 75. ust.1 pkt 1 lit. l. „Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w pkt 4, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432),

- art. 10 § 1 Kpa - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

- art. 49 § 1 Kpa - Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

-   art. 49 § 2 Kpa - Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

-   art. 49a Kpa - Poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób.

-   art. 61 § 1.Kpa - Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

-   art. 61 § 4 Kpa - O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w celu prowadzenia postępowania administracyjnego/sądowoadministracyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3) Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.

4) Dane Pana/Pani mogą być udostępniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5) Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl adres pocztowy: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

9) Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego/ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy Kodeks postepowania administracyjnego/ ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku oraz ich naprawie oraz ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.05.2019 r.

ST-I.420.2.2.2019.JI Tarnów, 15 maja 2019 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie działając na podstawie art. 49 § 1 i 2, art. 49a oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r. poz. 2096, ze zmianami) [dalej: Kpa], a także art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) [dalej: ustawa ooś], zawiadamia, że na wniosek Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Żelichowska w km 0+600 do 1+907” na działce nr 634 obręb Wola Żelichowska.  Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144.  Zgodnie z art. 10 Kpa strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.  Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, 33-100 Tarnów, Al. Solidarności 5-9, pok. 501, w godzinach pracy Wydziału.  Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krakowie. Korzystając z możliwości informowania stron o prowadzonym postępowaniu jedynie na stronie BIP organu prowadzącego postępowanie, bez konieczności zawiadamiania na tablicy ogłoszeń (lub w sposób zwyczajowo przyjęty) informuję, że dalsze zawiadamianie stron – w kolejnych etapach postępowania – realizowane będzie jedynie poprzez zawiadomienie / obwieszczenie na stronie BIP tut. Dyrekcji (http://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia). Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.     z up. Regionalnego Dyrektora              Ochrony Środowiska w Krakowie            (-)                                mgr inż. Paweł Kozioł                   Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie       art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś - „ Ilekroć w ustawie jest mowa o podaniu informacji do publicznej wiadomości - rozumie się przez to: a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w sprawie, b) ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie, c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu, d) w przypadku gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania - także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania; -   art. 73 ust. 1 ustawy ooś – „Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia” -   art. 74 ust. 3 ustawy ooś - „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a.” -   art. 75. ust.1 pkt 1 lit. l. „Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w pkt 4, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), - art. 10 § 1 Kpa - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. - art. 49 § 1 Kpa - Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. -   art. 49 § 2 Kpa - Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. -   art. 49a Kpa - Poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. -   art. 61 § 1.Kpa - Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. -   art. 61 § 4 Kpa - O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.   INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków. 2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w celu prowadzenia postępowania administracyjnego/sądowoadministracyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 3) Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy. 4) Dane Pana/Pani mogą być udostępniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5) Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7) W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl adres pocztowy: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków. 9) Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego/ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy Kodeks postepowania administracyjnego/ ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku oraz ich naprawie oraz ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.05.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe