Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
6 czerwca
temperatura: 19°C
wiatr: 15,4 km/h
opady: 0,2 mm

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia przez Wójta Gminy Gręboszów orzekającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Usuwanie szkód powodziowych – Prawy wał rzeki Dunajec w km 2+200-4+200 w miejscowości Ujście Jezuickie, Okręg, Bieniaszowice, Siedliszowice gm. Gręboszów, Żabno powiat dąbrowski, tarnowski. Etap I sporządzanie dokumentacji”

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2013 po. 267 j.t

zawiadamiam,

że w dniu 30.08.2013 r. Wójt Gminy Gręboszów wydał postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: ”Usuwanie szkód powodziowych – Prawy wał rzeki Dunajec w km 2+200-4+200 w miejscowości Ujście Jezuickie, Okręg, Bieniaszowice, Siedliszowice gm. Gręboszów, Żabno powiat dąbrowski, tarnowski. Etap I sporządzanie dokumentacji” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 52, 58 obręb Okręg, 1, 3, 5, 7, 11/1, 113,1 27, 128, 132, 301, 359, 388, 490 obręb Bieniaszowice gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, 3, 36, 46, 47, 48, 115, 118 obręb Siedliszowice gm. Żabno”. Z całością spraw dotyczących wydania niniejszego postanowienia można się zapoznać w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Gręboszów, pok. nr 3 na parterze budynku administracyjnego. Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu. zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

mgr  Krystyna Świętek  

Gręboszów, dnia 02.09.2013 r.

Otrzymują:

1. Strony postępowania - poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Gręboszów i stronie internetowej www.greboszow.pl

2. Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno celem powiadomienia stron postępowania z trenu gminy Żabno

 

 

Zawadomienie - Obwieszczenie

 

Opracowanie: Z. Litera

Wprowadzenie: M. Janowiec 02.09.2013 r.

o wydaniu postanowienia przez Wójta Gminy Gręboszów orzekającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Usuwanie szkód powodziowych – Prawy wał rzeki Dunajec w km 2+200-4+200 w miejscowości Ujście Jezuickie, Okręg, Bieniaszowice, Siedliszowice gm. Gręboszów, Żabno powiat dąbrowski, tarnowski. Etap I sporządzanie dokumentacji” Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2013 po. 267 j.t zawiadamiam, że w dniu 30.08.2013 r. Wójt Gminy Gręboszów wydał postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: ”Usuwanie szkód powodziowych – Prawy wał rzeki Dunajec w km 2+200-4+200 w miejscowości Ujście Jezuickie, Okręg, Bieniaszowice, Siedliszowice gm. Gręboszów, Żabno powiat dąbrowski, tarnowski. Etap I sporządzanie dokumentacji” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 52, 58 obręb Okręg, 1, 3, 5, 7, 11/1, 113,1 27, 128, 132, 301, 359, 388, 490 obręb Bieniaszowice gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, 3, 36, 46, 47, 48, 115, 118 obręb Siedliszowice gm. Żabno”. Z całością spraw dotyczących wydania niniejszego postanowienia można się zapoznać w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Gręboszów, pok. nr 3 na parterze budynku administracyjnego. Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu. zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.     Wójt Gminy Gręboszów mgr  Krystyna Świętek   Gręboszów, dnia 02.09.2013 r. Otrzymują: 1. Strony postępowania - poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Gręboszów i stronie internetowej www.greboszow.pl 2. Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno celem powiadomienia stron postępowania z trenu gminy Żabno     Zawadomienie - Obwieszczenie   Opracowanie: Z. Litera Wprowadzenie: M. Janowiec 02.09.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe